Ömscher Karneval 2021:

Mer sen e' besje bedröppelt, dat mer de Fastelovvend nächst Joor net fiere können, ever me losse uns net lumpe, mer wolle weer mit dr Familich wandere jo und ob St. Martin simmer all weer mit dem Ömscher Könk und lev Lück béim Umtrunk dobéi ... Ömscher Alaaf!